Aanvullende Voorwaarden Installatieservice

Hellosmart - Versie: Juli 2021
Aanvullende Voorwaarden Installatieservice

Wie zijn wij
De Installatieservice door de HellosmartGuys is een dienst van Hellosmart, Postbus 777, 9400 AT, Assen. Kamer van Koophandel 68480687. De HellosmartGuys en Girls die bij jou komen installeren zijn de installatiespecialisten van onze partner Dynalogic uit Nuth.

Deze aanvullende voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (https://www.hellosmart.nl/algemene-voorwaarden) (“Algemene Voorwaarden”). Deze voorwaarden worden geacht ook van toepassing te zijn op overeenkomsten met personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarbij voor ‘consument’ wordt gelezen: ‘opdrachtgever’. Je hebt gekozen voor installatie door onze HellosmartGuys. Dit zijn de Installatievoorwaarden (“voorwaarden”) waaronder hellosmart de installatieservice (“Installatieservice”) aanbiedt:
De hier genoemde voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op producten die aangekocht zijn bij Hellosmart en zijn van toepassing op:
1. iedere klant die een product aankoopt waarbij een ‘eenvoudige’ installatie aangeboden wordt.
2. iedere klant die akkoord heeft gegeven op een persoonlijke offerte inclusief installatieservice.

Door afname van de Installatieservice ga je akkoord met deze additionele voorwaarden. Hier volgt een overzicht van alle onderwerpen die aan bod komen in de voorwaarden.

Wat valt er onder de Installatieservice
Onder Installatieservice wordt verstaan: het aansluiten, inregelen en testen van het product. Tevens zal er een korte uitleg worden gegeven over het product. Enkel de bestelde materialen worden geïnstalleerd. Bij de installatie van het product beperkt de installatiespecialist zich tot de materialen welke (in doos) worden geleverd bij het product. Additionele producten en materialen kunnen tegen een meerprijs (materiaal en uren) door onze installatiespecialist geïnstalleerd worden. Indien dit bij jou het geval is wordt er om akkoord gevraagd. Indien je geen akkoord geeft, heeft hellosmart het recht geen installatie uit te voeren en kunnen er kosten door Hellosmart in rekening worden gebracht à € 85,00 voorrijkosten, plus eventuele andere bijkomende kosten (gehuurde benodigde materialen, gereedschappen, etc.). Houd er rekening mee dat wij op voorhand van extra werkzaamheden op de hoogte dienen te zijn. Het is mogelijk dat wij een nieuwe afspraak moeten inplannen om alle werkzaamheden af te kunnen ronden. De extra kosten worden bij je in rekening gebracht.

De afspraak
Na de ontvangst van je bestelling neemt Hellosmart binnen 2 dagen contact met je op voor het maken van een afspraak. Hellosmart kan in principe alleen afspraken inplannen indien contact en adresgegevens volledig zijn ingevuld. Je dient zelf aanwezig te zijn op het afgesproken en bevestigde tijdstip. Ben je ondanks een bevestiging van de afspraak niet aanwezig en wordt dit niet uiterlijk 5 dagen voor de afspraak aan ons doorgegeven, hetzij telefonisch of per mail, kunnen er kosten door Hellosmart in rekening worden gebracht à € 85,00 voorrijkosten, plus eventuele andere bijkomende kosten (gehuurde benodigde materialen, gereedschappen, etc.). Dit geldt tevens voor overige annuleringen die niet uiterlijk 5 dagen voor de afspraak aan ons worden doorgegeven. Besluit je ter plekke geen gebruik te maken van een eerder geaccordeerde persoonlijke offerte, dan kunnen wij de volledige installatiekosten in rekening brengen.

Hoe kun je betalen?

Betaallink
De producten die we vooraf naar je versturen, voldoe je vooraf via de door jou gekozen betaalmethode in onze online winkel. De producten die de installateur meeneemt, de installatieservice, het eventuele openstaande bedrag en de eventuele extra kosten dienen na afronding van de installatie aan de installateur voldaan worden, ofwel via pin, ofwel via betaallink die de installateur op dat moment doorstuurt. Dit kan betekenen dat je tijdelijk het limiet bij de bank moet verhogen. Houd er rekening mee dat creditcards niet worden geaccepteerd als betaalmiddel. In verband met de veiligheid van onze monteurs accepteren zij geen contact geld.

(klein)Zakelijke klanten
Wij begrijpen dat het voor (klein)zakelijke klanten niet wenselijk is om na afronding van de installatie ter plekke via betaallink te betalen. Achteraf betalen via factuur is mogelijk. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Afhankelijk van de offerte is het mogelijk dat wij vragen om een aanbetaling van 25% voordat de installatie plaatsvindt. Voor de resterende kosten geldt een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur. 

Boorwerkzaamheden
Voor de meeste installaties dient de installatiespecialist te boren. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, bevestigt de consument dat hij/zij weet waar alle leidingen zich bevinden. De installatiespecialist en met uitstek Hellosmart kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het raken van een leiding en eventuele gevolgschade. Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn, en de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de afspraak verplaatst en worden voorrijkosten in rekening gebracht. Indien ter plekke blijkt dat Hellosmart de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en er een gespecialiseerd extern bedrijf noodzakelijk is voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan de klant. Hellosmart kan de boor- en/of graafwerkzaamheden voor de consument uitvoeren. Er kan en zal echter geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden. De consument kan ervoor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op Hellosmart.

Elektriciteit
Voor de meeste installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitgeschakeld moet worden voor een veilige installatie. De installatiespecialist voert geen werkzaamheden uit aan de meterkast zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een Dinrail transformator. Indien deze gewenst is zal de deze geplaatst moeten worden door een gecertificeerd elektricien. Bij boorwerkzaamheden boren wij uitsluitend vanuit de buitenmuur naar binnen en is eventuele schade aan de binnenmuur voor rekening van de consument. We monteren uitsluitend op bestaande stopcontacten of stroompunten. We plaatsen ook geen nieuw stroompunt of stopcontact. Als deze niet aanwezig en voor de installatie noodzakelijk zijn dan zal deze geplaatst moeten worden door een gecertificeerd elektricien. Indien geen stroompunt of stopcontact
aanwezig is kan de installatie niet volledig worden uitgevoerd of getest. Dit risico komt voor jouw rekening.

Schade
Indien er sprake is van schade ten tijde van een installatie, neemt de installatiespecialist contact op met het hoofdkantoor. De installatiespecialist en Hellosmart stellen vast of de schade door de installatiespecialist veroorzaakt is. Indien dit wordt vastgesteld, versturen wij dezelfde dag een e-mail naar de klant waarin Hellosmart schriftelijk de schade erkent. Wij stellen vast of wij de schade zelf kunnen repareren, of dat wij herstelwerkzaamheden (in redelijkheid en billijkheid) vergoeden. Wij vergoeden eventuele kosten enkel op basis van een gespecificeerde factuur. De verwachte kosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kosten van de installatie. De kosten van de installatie dienen in zijn volledigheid per pin of betaallink betaald te worden aan de monteur. Wij vergoeden geen kosten voor indirecte schade, zoals verlies van omzet of gederfde winst of verlies van goodwill en reparatie bij u of derden. Bovenstaande regeling “Schade” is niet van toepassing op eventuele schade bij het raken van leidingen, zoals aangegeven onder “Boorwerkzaamheden”, of aan elektronische apparatuur, zoals aangegeven onder “Elektriciteit”.

Garantie
De garantie voor een juiste installatie ligt volledig bij Hellosmart. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing ligt bij de gebruiker. Mocht blijken dat het product ondeugdelijk is geïnstalleerd door Hellosmart, zijn de herstelkosten voor onze rekening. Mocht Hellosmart defecten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de installatiegarantie vallen, dan kunnen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht. In geval van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden zal Hellosmart niet gehouden zijn de Installatieservice uit te voeren. Wij nemen dan contact met je op om een nieuwe afspraak te maken. 

Herroepingsrecht bij installatie

Indien je een product met installatie bij Hellosmart hebt gekocht en het product is door onze installateur deugdelijk geïnstalleerd/ingebouwd, is er een verschil in herroepingsrecht voor en na installatie van het product. Het installatieproces begint als je afspraak is ingepland.
Indien je je bedenkt en het product retour wil sturen voordat de installatie is ingepland, geldt voor het product het herroepingsrechts zoals opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Indien je je bedenkt en het product retour wil sturen nadat de installatie is uitgevoerd, gelden afwijkende regels op onze Algemene Voorwaarden. Je mag het product binnen de bedenktijd retourneren. Het product dient echter door onze monteur gede-installeerd te worden. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de grootte van de installatie en zal op voorhand kenbaar worden gemaakt. Wij kunnen je deze kosten niet vergoeden, noch de kosten voor de eerste installatie. Indien er sprake is van waardevermindering van het product door het gebruik van het product, dan mogen wij deze kosten aan jou doorberekenen. Dit betekent dat je niet het volledige aankoopbedrag terug ontvangt.

Additionele voorwaarden zakelijke klanten
Onderstaande aanvullende voorwaarden voor zakelijke klanten gelden naast alle bovengenoemde voorwaarden.

Veiligheid
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel opdrachtgever als Hellosmart. De opdrachtgever staat ervoor in dat de omstandigheden, waaronder werknemers van Hellosmart of haar onderaannemers hun werkzaamheden verrichten op het terrein of het werk van opdrachtgever, voldoen aan de daaraan te stellen (wettelijke) veiligheidseisen, minimaal gelijk aan die veiligheid die de opdrachtgever ook voor zijn eigen werknemers dient te waarborgen. Het is voor de veiligheid van uw en onze medewerkers noodzakelijk de eventuele risico’s aan het werken in uw object, gebouw en/of installatie te inventariseren. In dat kader dient u ons vooraf eenduidig te informeren over de (eventuele) aanwezigheid van asbest in uw object, gebouw en/of installatie. Is asbest aanwezig, dan zullen de werkzaamheden waarbij asbest(stof) vrij kan komen conform de betreffende regelgeving worden uitgevoerd. De daaraan verbonden (extra) kosten, alsmede kosten van stilstand, inefficiëntie en van eventuele overheidsboetes komen voor uw rekening. Het is voor de veiligheid van uw en onze medewerkers noodzakelijk de eventuele risico’s aan het werken in uw object, gebouw en/of installatie te inventariseren. In dat kader dient u ons vooraf eenduidig te informeren over de (eventuele) veiligheidsrisico’s in uw object, gebouw en/of installatie. Als daaruit blijkt dat er sprake is van zware vervuiling of aanwezigheid van c.q. kans op blootstelling aan een gevaarlijke stof, dan zullen wij de werkzaamheden tot nader order niet starten. De daaraan verbonden kosten zoals kosten van stilstand, inefficiëntie en van eventuele overheidsboetes komen voor uw rekening. Graag ontvangen wij van de opdrachtgever documentatie waaruit blijkt dat de veiligheidsrisico’s in uw object, gebouw en/of installatie zijn onderzocht, zoals bijvoorbeeld een asbestinventarisatierapport dat qua type en scope is afgestemd op onze werkzaamheden of een RI&E, en waaruit blijkt dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Indien deze niet aanwezig is, zijn wij bereid deze op te laten stellen. De daaraan verbonden kosten en kosten zoals kosten van stilstand en inefficiëntie komen voor uw rekening.
Wanneer er sprake is van explosiegevaarlijke ruimtes in de werkomgeving, dan zal de opdrachtgever het explosieveiligheidsdocument voor aanvang van het werk verstrekken.

Overige additionele voorwaarden zakelijke klanten
In de prijs van de offerte zijn geen kosten opgenomen voor en zijn uitgesloten van de offerte:
• Alle niet-elektrotechnische werkzaamheden zoals hak-, breek-, timmer-, schilder-, teken-, metsel-, en stukadoorswerkzaamheden;
• Voorzieningen op last van brandweer, Wet Milieubeheer of enige andere regelgeving;
• Wachturen en kosten ontstaan door het niet kunnen verrichten van werkzaamheden op het afgesproken tijdstip, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht;

Additionele vereisten voor het installeren van een slimme thermostaat of regeling centrale verwarming (multizone systeem)
Er dient een veilig en werkend, compatibel verwarmingssysteem aanwezig te zijn waarop de thermostaat of regeling kan worden aangesloten. Het verwarmingssysteem is een standaard verwarmingssysteem (CV-ketel plus bedrade thermostaat aansluiting) waarbij de slimme thermostaat binnen 1 uur kan worden aangesloten. Tevens dien je te zorgen voor schone, veilige en goed bereikbare werkplekken, zowel bij het CV-toestel als de plek waar de thermostaat komt te hangen. Het is aan de installatiespecialist om de werkplek als veilig en schoon te verklaren, voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Binnen 1 meter van de CV-ketel dient een vrije wandcontactdoos (stopcontact) aanwezig te zijn. Om gebruik te maken van de functionaliteit van de thermostaat dient er een werkende DSL router (WiFi)
aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN poort (poort op de router of switch) beschikbaar is. Zorg ervoor dat je jouw WiFi-wachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie. Wij stellen het op prijs wanneer je de bijbehorende applicatie (app) die bij je nieuwe thermostaat past, vooraf hebt geïnstalleerd. In het geval dat er slimme thermostatische radiatorkranen (TRV) geïnstalleerd moeten worden, dienen de bestaande kranen thermostatisch en compatibel te zijn met de aangeschafte kranen. Raadpleeg voor aanschaf van de TRV’s onze klantenservice in hoeverre je huidige radiatorkranen geschikt zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het anders functioneren van de CV-ketel door het vervangen van de thermostaat. Mochten wij kunnen voorzien dat er iets gaat veranderen aan het gedrag van de ketel, dan wordt dit met je overlegd. Indien onze installatiespecialist de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de vooraf afgegeven situatie van de klant (foto’s), zal onze installatiespecialist of  klantenservice je een nieuwe aanbieding doen toekomen welke je kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening à € 170,00 (tweemalig uurloon). Deze kosten dienen ter plaatse aan de installatiespecialist per pin of betaallink te worden voldaan.

Additionele vereisten voor het installeren van een smart beveiligingsproduct
Het beveiligingsproduct kan alleen op een goed bereikbare en veilige locatie geïnstalleerd worden. Het is aan de installatiespecialist om deze locatie te beoordelen op (persoonlijke) veiligheid. Om gebruik te maken van de functionaliteit van het beveiligingsproduct dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN poort (poort op de router of switch) beschikbaar is. Zorg ervoor dat je jouw WiFiwachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie. Wij stellen het op prijs wanner je de bijbehorende applicatie (app) die bij je nieuwe beveiligingsproduct past, vooraf hebt geïnstalleerd. Ingeval de installatie een vast voedingspunt (230V) nodig heeft, dient er een stopcontact binnen 2 meter van het beveiligingspunt aanwezig te zijn. Ingeval de installatie van het beveiligingsproduct een voeding nodig heeft van 12-24V, dient de benodigde bekabeling aanwezig te zijn. Bij de productspecificaties tref je de benodigde voedingsspecificaties aan. Voor de locatiebepaling kan het noodzakelijk zijn dat vooraf foto’s aangeleverd moeten worden, zodat wij vooraf kunnen bepalen of er aanvullende materialen noodzakelijk zijn en of de installatiespecialist veilig het werk kan uitvoeren. Indien onze installatiespecialist de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de vooraf afgegeven situatie van de klant (foto’s), zal onze installatiespecialist of klantenservice je een nieuwe aanbieding doen toekomen welke je kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening à € 85,00. Deze kosten dienen ter plaatse aan de installatiespecialist per pin of betaallink te worden voldaan.

Copyright © 2024 Hellosmart Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen in onze winkel zijn inclusief BTW.